Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 14/01/202214/01/2022
9
Show details for 12/01/202212/01/2022
6
Show details for 11/01/202211/01/2022
9
Show details for 10/01/202210/01/2022
1
Show details for 09/01/202209/01/2022
4
Show details for 08/01/202208/01/2022
1
Show details for 07/01/202207/01/2022
7
Show details for 06/01/202206/01/2022
5
Show details for 05/01/202205/01/2022
4
Show details for 04/01/202204/01/2022
2
Show details for 02/01/202202/01/2022
16
Show details for 31/12/202131/12/2021
5
Show details for 30/12/202130/12/2021
2
Show details for 29/12/202129/12/2021
7
Show details for 28/12/202128/12/2021
4
Show details for 27/12/202127/12/2021
2
Show details for 25/12/202125/12/2021
11
Show details for 24/12/202124/12/2021
5
Show details for 23/12/202123/12/2021
4
Hide details for 22/12/202122/12/2021
2370/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Ninh Thuận
6949/KH-UBND V/v Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình về công tác phòng, chống dịch Covid-19
91/2021/QĐ-UBND V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2381/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11
Show details for 21/12/202121/12/2021
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng