Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 14/01/202414/01/2024
195/KH-UBND V/v Khắc phục các hạn chế về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 13/01/202413/01/2024
189/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, tham mưu tổ chức các Hội nghị chuyên đề, cuộc họp về một số vấn đề quan trọng năm 2024
3
Hide details for 12/01/202412/01/2024
36/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh
185/KH-UBND V/v Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2024
182/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 10/01/202410/01/2024
106/UBND-KTTH V/v công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023
33/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dữ liệu số bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận
129/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 04/01/202404/01/2024
41/KH-BCĐ389 V/v Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 03/01/202403/01/2024
24/UBND-TCD V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 02/01/202402/01/2024
3/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7/UBND-VXNV V/v đánh giá xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân các đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2023
8/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 31/12/202331/12/2023
1893/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
96/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 30/12/202330/12/2023
1/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 01/2024 (Từ ngày 01/01 đến ngày 05/01/2024)
1892/QĐ-UBND V/v đăng ký danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2024
8
Hide details for 29/12/202329/12/2023
1852/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
1855/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
5463/UBND-KTTH V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 và những nhiệm vụ, giải pháp trong tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng