Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 18/01/202418/01/2024
12/TB-UBND V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
1
Hide details for 17/01/202417/01/2024
285/KH-UBND V/v Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 16/01/202416/01/2024
239/UBND-TCD V/v kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
9/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)
58/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2
Hide details for 15/01/202415/01/2024
1/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
51/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực biển thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 14/01/202414/01/2024
195/KH-UBND V/v Khắc phục các hạn chế về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 13/01/202413/01/2024
189/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, tham mưu tổ chức các Hội nghị chuyên đề, cuộc họp về một số vấn đề quan trọng năm 2024
3
Hide details for 12/01/202412/01/2024
36/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh
185/KH-UBND V/v Thông tin tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2024
182/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 10/01/202410/01/2024
106/UBND-KTTH V/v công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và gửi báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023
33/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dữ liệu số bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận
129/KH-BTC V/v Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 04/01/202404/01/2024
41/KH-BCĐ389 V/v Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 03/01/202403/01/2024
24/UBND-TCD V/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 02/01/202402/01/2024
3/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7/UBND-VXNV V/v đánh giá xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân các đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện giải ngân đầu tư công năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng