Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 11/04/202411/04/2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024
1
Show details for 09/04/202409/04/2024
6
Show details for 08/04/202408/04/2024
2
Show details for 07/04/202407/04/2024
7
Show details for 05/04/202405/04/2024
4
Show details for 04/04/202404/04/2024
2
Show details for 03/04/202403/04/2024
3
Show details for 01/04/202401/04/2024
3
Show details for 29/03/202429/03/2024
2
Show details for 28/03/202428/03/2024
3
Show details for 27/03/202427/03/2024
2
Show details for 26/03/202426/03/2024
5
Show details for 25/03/202425/03/2024
2
Show details for 24/03/202424/03/2024
2
Show details for 22/03/202422/03/2024
3
Show details for 21/03/202421/03/2024
6
Show details for 20/03/202420/03/2024
3
Show details for 19/03/202419/03/2024
5
Show details for 18/03/202418/03/2024
3
Show details for 15/03/202415/03/2024
4
Show details for 14/03/202414/03/2024
5
Show details for 13/03/202413/03/2024
1
Show details for 11/03/202411/03/2024
5
Hide details for 07/03/202407/03/2024
1005/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
19/2024/QĐ-UBND V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
18/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
246/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận
980/KH-UBND V/v Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng