Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022
9
Show details for 24/02/202224/02/2022
13
Show details for 23/02/202223/02/2022
3
Show details for 22/02/202222/02/2022
6
Show details for 21/02/202221/02/2022
4
Show details for 20/02/202220/02/2022
1
Show details for 18/02/202218/02/2022
2
Show details for 16/02/202216/02/2022
3
Show details for 15/02/202215/02/2022
11
Hide details for 14/02/202214/02/2022
553/KH-UBND V/v Triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
555/UBND-VXNV V/v tổng rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ
556/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
43/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022
562/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
564/UBND-VXNV V/v triển khai, thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
565/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
566/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy, tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
567/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi đến năm 2025
165/QĐ-UBND V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 10/02/2022)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng