Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 10/05/202210/05/2022
8
Show details for 09/05/202209/05/2022
9
Show details for 08/05/202208/05/2022
3
Show details for 06/05/202206/05/2022
7
Show details for 05/05/202205/05/2022
5
Show details for 04/05/202204/05/2022
6
Show details for 03/05/202203/05/2022
12
Show details for 29/04/202229/04/2022
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Hide details for 08/04/202208/04/2022
1478/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1475/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1472/UBND-VXNV V/v hỗ trợ thông tin tuyên truyền tuyển sinh năm 2022.
1469/UBND-VXNV V/v có ý kiến đề xuất việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
1468/UBND-VXNV V/v tiếp nhận quà tặng của Công ty Nhơn Tân
395/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022 thuộc lĩnh vực Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1483/UBND-VXNV V/v phối hợp cung cấp thông tincho các cơ quan báo chí.
1466/KH-UBND V/v Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng