Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 10/05/202410/05/2024
114/BC-UBND V/v BÁO CÁO Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024
2016/KH-UBND V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên theo chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận
36/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
38/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
2029/UBND-KTTH V/v tập trung đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2024 và nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2020/UBND-KTTH V/v đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn ngân sách
37/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục tại điểm a của 3.1 Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2021/UBND-KTTH V/v kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
38/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 09/05/202409/05/2024
4
Show details for 08/05/202408/05/2024
6
Show details for 07/05/202407/05/2024
7
Show details for 06/05/202406/05/2024
3
Show details for 04/05/202404/05/2024
2
Show details for 03/05/202403/05/2024
4
Show details for 30/04/202430/04/2024
1
Show details for 26/04/202426/04/2024
3
Show details for 22/04/202422/04/2024
1
Show details for 21/04/202421/04/2024
2
Show details for 19/04/202419/04/2024
1
Show details for 17/04/202417/04/2024
6
Show details for 16/04/202416/04/2024
7
Show details for 12/04/202412/04/2024
2
Show details for 11/04/202411/04/2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024
1
Show details for 09/04/202409/04/2024
6
Show details for 08/04/202408/04/2024
2
Show details for 07/04/202407/04/2024
7
Show details for 05/04/202405/04/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng