Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 13/05/202413/05/2024
2066/CTR-UBND V/v Thăm, tặng quà Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (06/6/1941-06/6/2024)
1
Hide details for 12/05/202412/05/2024
2036/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 296-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
1
Hide details for 11/05/202411/05/2024
2035/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
9
Hide details for 10/05/202410/05/2024
114/BC-UBND V/v BÁO CÁO Tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024
2016/KH-UBND V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên theo chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh Ninh Thuận
36/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và quy định một số nội dung, mức chi hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
38/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
2029/UBND-KTTH V/v tập trung đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn năm 2024 và nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
2020/UBND-KTTH V/v đề xuất đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cụm công nghiệp đầu tư từ nguồn ngân sách
37/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục tại điểm a của 3.1 Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2021/UBND-KTTH V/v kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
38/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 09/05/202409/05/2024
516/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
522/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 08/05/202408/05/2024
272/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
35/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 203/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định tiêu chuẩn Trưởng, Phó Trưởng phòng, đơn vị thuộc Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Văn thư lưu ý QĐ có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký vì đây là văn bản QPPL)
276/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý
515/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 07/05/202407/05/2024
34/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1945/UBND-VXNV V/v nâng cao chất lượng công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm
1950/KH-UBND V/v Triển khai, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025
1953/KH-BCĐ V/v Tổ chức Hoạt động hè năm 2024
1956/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng