Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 02/10/202002/10/2020
5
Show details for 01/10/202001/10/2020
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Hide details for 03/09/202003/09/2020
3279/TB-VPUB V/v giới thiệu chữ ký và chức danh Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận ông Lê Huyền.
1523/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo thực hiện tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
3137/UBND-KTTH V/v ý kiến về dự án Khu thu mua, kinh doanh, chế biến thủy sản tại xã Cà Ná huyện Thuận Nam.
3142/UBND-KTTH V/v chấp thuận lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh.
3144/UBND-KTTH V/v xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3139/UBND-VXNV V/v báo cáo Danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
3128/UBND-VXNV V/v giải quyết kiến nghị của UBND huyện Bác Ái.
1514/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa nhà làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, Hội trường Tỉnh ủy, tường rào khu Tỉnh ủy và Nhà công vụ Văn phòng Tỉnh ủy.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng