Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Show details for 02/10/202002/10/2020
5
Show details for 01/10/202001/10/2020
4
Show details for 30/09/202030/09/2020
5
Show details for 29/09/202029/09/2020
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Hide details for 09/09/202009/09/2020
3215/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em năm 2020.
3218/UBND-KTTH V/v khẩn trương hoàn thành phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017.
267/TB-VPUB (HỎA TỐC)_V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
1564/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1566/QĐ-UBND V/v thay thế thành viên Ban Soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
2860/SKHĐT-TH tham mưu phê duyệt Đề cương và dự toán lập Đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2020-2025.
3385/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng