Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Show details for 17/08/202017/08/2020
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Hide details for 10/08/202010/08/2020
236/TB-VPUB V.v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.
2825/UBND-KTTH V/v chủ trương tổ chức đoàn công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm, giám sát, đánh giá thực hiện Dự án Truyền thông giảm nghèo về thông tin năm 2020.
2829/UBND-VXNV V/v tiếp tục rà soát việc triển khai thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2836/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2835/CĐ-UBND (HỎA TỐC)_V.v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trước diễn biến mới.
2833/UBND-KTTH V/v triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
1330/QĐ-UBND V.v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng