Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020
15
Hide details for 17/08/202017/08/2020
2907/UBND-KTTH HỎA TỐC. V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.
3026/VPUB-VXNV V.v thu thập thông tin liên quan đến vệ sinh chất lượng nước sạch.
2904/UBND-KTTH V/v thống nhất phương án phân lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.
2934/UBND-VXNV V/v tham mưu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
2929/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2926/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 300/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
2914/UBND-KTTH V/v tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.
2935/UBND-KTTH HỎA TỐC. Tiếp tục tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.
2912/UBND-KTTH V/v tham mưu Chương trình triển khai thực hiện Kết luận 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị.
2931/UBND-KTTH V/v tham mưu triển khai Kế hoạch số 244-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị.
2909/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.
2922/KH-UBND V/v kế hoạch phát động phong trào thi đua tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021.
1386/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh.
239/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
1401/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kiên cố hóa kênh mương nội đồng thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.
7
Show details for 14/08/202014/08/2020
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng