Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 09/12/202209/12/2022
5401/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.
5402/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo khoa học “Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường”
73/2022/QĐ-UBND V/v QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 08/12/202208/12/2022
134/TB-UBND Về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh
1792/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh giá trị gói thầu tại phụ biểu kèm theo Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Các gói thầu thiết bị giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2022-2023
4
Hide details for 07/12/202207/12/2022
668/QĐ-UBND V/v Quyết định v/v Điều chỉnh tên gọi Ban Tiếp công dân - Nội chính thành Ban Tiếp công dân tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1784/QĐ-UBND Về việc phân công các Sở, ban, ngành, các Hội, đoàn thể phụ trách tiêu chí và hỗ trợ các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
72/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5361/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8
Hide details for 06/12/202206/12/2022
5317/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 30/11/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1775/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 01/12/2022
5321/UBND-TCDNC V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
5328/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”
70/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
71/2022/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1780/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Quyết định 2135/QĐ ngày 10/6/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Định
5331/KH-UBND V/v Phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10
Hide details for 05/12/202205/12/2022
330/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
1765/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
5284/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tại Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS
5285/KH-UBND V/v Tổ chức Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023
5286/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các Thông báo số 364/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
5288/UBND-VXNV V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ
5298/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 527-TB/TU và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
69/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng