Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Hide details for 18/11/202118/11/2021
2184/QĐ-UBND Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận
6302/UBND-KTTH V/v triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
6303/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ
2190/QĐ-UBND V/v cử ông Nguyễn Long Biên - Phó chủ tịch UBND tỉnh đi công tác tại Liên bang Nga, Liên bang Thụy S.
2
Show details for 17/11/202117/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng