Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Hide details for 25/08/202025/08/2020
3015/UBND-TCDNC V/v triển khai phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1431/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3024/UBND-BCĐ V/v tổ chức kiểm tra công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 tại các xã phường và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
254/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020
3021/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
3016/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
3014/UBND-KTTH V/v nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 3, 073 ha rừng tự nhiên được thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1450/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.
1442/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng