Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Hide details for 08/06/202008/06/2020
1988/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai Nghị định số 61/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
835/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 1.
836/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước - đợt 1.
837/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam - đợt 1.
840/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái - đợt 1.
841/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố PRTC - đợt 1.
842/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh, lao động không có giao kết hợp đồng lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Hải - đợt 1.
839/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bác Ái - đợt 1.
838/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam - đợt 1.
834/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Sơn - đợt 1.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng