Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Hide details for 12/06/202012/06/2020
2106/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi
2092/VPUB-TTPVHCC V.v đề nghị khẩn trương tham mưu Quyết định về công bố TTHC.
169/BC-UBND V.v tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
60/TB-UBND V.v điều chỉnh nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND tỉnh ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
2114/UBND-KTTH V/v giải trình tiếp thu ý kiến của các Bộ ngành về đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền.
2118/UBND-KTTH V/v thống nhất báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ninh Sơn.
2119/UBND-KTTH V/v triển khai quy chế ứng phó sự cố có chất thải.
2113/UBND-TCDNC V/v bồi thường, hỗ trợ nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 220kV dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1.
891/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh danh sách công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND nag2y 02/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
892/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.
893/QĐ-BTC V/v thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.
897/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.
2084/VPUB-VXNV V.v hướng dẫn thực hiện Công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em.
2085/VPUB-VXNV V.v tham mưu, triển khai Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng