Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Hide details for 10/09/202010/09/2020
3404/VPUB-KTTH V/v tham gia Khu triển lãm chung ngành nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020.
3404/VPUB-KTTH V/v tham gia Khu triển lãm chung ngành nông nghiệp tại Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực phía Bắc tại Lào Cai năm 2020.
3401/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ.
3403/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 899/ĐHKH-ĐT-QLKH&HTQT ngày 03/9/2020 của Trường Đại hội Khoa học.
3402/VPUB-VXNV V.v chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện, sở năm 2020 từ nguồn NSNN cấp cho Học viện hành chính quốc gia.
3242/UBND-KTTH V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
3241/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
3415/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 3389/BGDĐT-TĐKT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3412/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 4712/BNV-CCHC ngày 09/9/2020 của Bộ Nội vụ.
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng