Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Hide details for 24/06/202024/06/2020
2229/UBND-KTTH V/v cử cán bộ tham gia Tổ công tác xử lý, sắp xếp nhà đất của BIDV.
2230/UBND-KTTH V/v thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020.
2241/UBND-TTPVHCC V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính 06 tháng cuối năm 2019.
2234/UBND-VXNV V.v triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.
185/BC-UBND V.v công tác phòng, chống dịch Covid -19 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020
5
Show details for 04/06/202004/06/2020
15
Show details for 03/06/202003/06/2020
9
Show details for 02/06/202002/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng