Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Hide details for 14/09/202014/09/2020
3272/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 với chuyên gia vào làm việc.
3273/KH-BCĐ V.v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020.
3442/VPUB-VXNV V.v Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động thư viện ở Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".
2918/SKHĐT-EDO V/v đề xuất dự án thủy điện tích năng Ninh Sơn.
280/BC-UBND V.v báo cáo Tổng kết thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2014-2020.
281/BC-UBND V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020
3278/QĐ-CĐNB V/v tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Miền Đông Nam bộ năm 2020.
3281/KH-UBND V/v triển khai xây dựng và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
3292/UBND-QHXD V/v báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.
3280/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 139-TB/TW ngày 24/7/2020 của Văn pòng BCH trung ương Đảng.
3302/UBND-VXNV V/v tạm dừng hoạt động các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện thành phố.
3303/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
3449/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.
3444/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng