Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Hide details for 16/09/202016/09/2020
272/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng Chống dịch COVID-19.
3475/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ.
3313/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.
1602/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa tuyến kè D1-D3 Cảng cá Đông Hải.
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Show details for 24/08/202024/08/2020
6
Show details for 21/08/202021/08/2020
5
Show details for 20/08/202020/08/2020
6
Show details for 19/08/202019/08/2020
6
Show details for 18/08/202018/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng