Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Hide details for 16/12/202116/12/2021
2320/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
2327/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025
2326/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6855/UBND-VXNV V/v xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan việc thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 6410/UBND-VXNV ngày 24/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
6852/UBND-VXNV V/v triển khai các nhiệm vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19
6856/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021
4
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng