Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 14/08/202014/08/2020
2884/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh triển khai sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước quản lý tài chính doanh nghiệp và thoái vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.
1378/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.
2892/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2897/UBND-VXNV HỎA TỐC. V/v triển khai thực hiện Thông báo số 917-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy
2898/UBND-VXNV V/v thực hiện các kiến nghị theo Báo cáo giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.
2900/UBND-VXNV V/v đồng ý cho phép tổ chức thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 và kỳ thi chuẩn đầu ra tiếng Anh.
30/2020/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư.
4
Show details for 13/08/202013/08/2020
2
Show details for 12/08/202012/08/2020
5
Show details for 11/08/202011/08/2020
7
Show details for 10/08/202010/08/2020
2
Show details for 09/08/202009/08/2020
4
Show details for 07/08/202007/08/2020
3
Show details for 06/08/202006/08/2020
6
Show details for 05/08/202005/08/2020
10
Show details for 04/08/202004/08/2020
4
Show details for 03/08/202003/08/2020
12
Show details for 31/07/202031/07/2020
7
Show details for 30/07/202030/07/2020
18
Show details for 29/07/202029/07/2020
3
Show details for 28/07/202028/07/2020
7
Show details for 27/07/202027/07/2020
2
Show details for 26/07/202026/07/2020
13
Show details for 24/07/202024/07/2020
2
Show details for 23/07/202023/07/2020
3
Show details for 21/07/202021/07/2020
6
Show details for 20/07/202020/07/2020
21
Show details for 17/07/202017/07/2020
17
Show details for 16/07/202016/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng