Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Hide details for 25/05/202025/05/2020
145/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 17/5 đến ngày 23/5/2020.
748/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Xây mới và sửa chữa các nhà vệ sinh tại Bệnh viện tỉnh.
752/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Ninh Hải.
750/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thành phố PRTC.
753/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Ninh Phước.
751/QĐ-UBND V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Bác Ái.
156/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020.
1853/CTR-UBNDNT-ĐHQGHCM V/v hoạt động hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2021.
13
Show details for 22/05/202022/05/2020
7
Show details for 21/05/202021/05/2020
2
Show details for 20/05/202020/05/2020
8
Show details for 19/05/202019/05/2020
6
Show details for 18/05/202018/05/2020
3
Show details for 15/05/202015/05/2020
7
Show details for 14/05/202014/05/2020
8
Show details for 13/05/202013/05/2020
2
Show details for 12/05/202012/05/2020
10
Show details for 11/05/202011/05/2020
1
Show details for 09/05/202009/05/2020
6
Show details for 08/05/202008/05/2020
2
Show details for 07/05/202007/05/2020
6
Show details for 06/05/202006/05/2020
14
Show details for 05/05/202005/05/2020
10
Show details for 04/05/202004/05/2020
7
Show details for 30/04/202030/04/2020
11
Show details for 29/04/202029/04/2020
9
Show details for 28/04/202028/04/2020
7
Show details for 27/04/202027/04/2020
1
Show details for 26/04/202026/04/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng