Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 13/03/202413/03/2024
1092/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
274/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
1093/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1105/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1102/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Hide details for 11/03/202411/03/2024
7/GP-UBND V/v cấp Giấy phép môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo Thành Đạt tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Ông Nguyễn Thành Đạt
5
Hide details for 07/03/202407/03/2024
1005/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 7 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
19/2024/QĐ-UBND V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
18/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
246/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Ninh Thuận
980/KH-UBND V/v Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1
Hide details for 06/03/202406/03/2024
969/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công điện số 15/CĐ-TTg ngày 19/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
1
Hide details for 05/03/202405/03/2024
62/BC-UBND V/v BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2024
3
Hide details for 04/03/202404/03/2024
937/KH-UBND V/v Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Ninh Thuận năm 2024
929/KH-UBND V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024
17/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách đặc thù đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 03/03/202403/03/2024
11/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 10/2024 (Từ ngày 04/3 đến ngày 08/3/2024)
14/2024/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
15/2024/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4, Chương II Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh
16/2024/QĐ-UBND V/v Phân cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và quản lý, sử dụng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện
1
Hide details for 02/03/202402/03/2024
228/QĐ-UBND Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận kỳ 2019 - 2023
2
Show details for 01/03/202401/03/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng