Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
11
Hide details for 21/12/202121/12/2021
862/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
863/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
864/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Vườn quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
90/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)
6931/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ I năm học 2021-2022.
6932/UBND-VXNV V/v tăng cường giám sát và phòng chống dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron.
6933/KH-UBND V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2365/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/12/2021
2367/QĐ-UBND V/v Ban hành “Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030”
6941/UBND-VXNV V/v điều chỉnh nội dung Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại
193/TB-UBND Về việc cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường
5
Show details for 20/12/202120/12/2021
1
Show details for 19/12/202119/12/2021
1
Show details for 18/12/202118/12/2021
9
Show details for 17/12/202117/12/2021
6
Show details for 16/12/202116/12/2021
6
Show details for 15/12/202115/12/2021
1
Show details for 14/12/202114/12/2021
10
Show details for 13/12/202113/12/2021
2
Show details for 12/12/202112/12/2021
2
Show details for 10/12/202110/12/2021
5
Show details for 09/12/202109/12/2021
4
Show details for 08/12/202108/12/2021
4
Show details for 07/12/202107/12/2021
7
Show details for 06/12/202106/12/2021
2
Show details for 05/12/202105/12/2021
3
Show details for 03/12/202103/12/2021
2
Show details for 02/12/202102/12/2021
1
Show details for 01/12/202101/12/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng