Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 29/09/202029/09/2020
3485/KH-UBND V.v Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020.
3654/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 5044/BC-BNV ngày 25/9/2020 của Bộ Nội vụ.
298/BC-UBND V.v báo cáo nhanh tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 21/9 đến ngày 27/9/2020.
297/BC-UBND V.v kết quả công tác thanh tra Quý III và 9 tháng đầu năm 2020.
3651/VPUB-TCDNC V/v tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.
3
Show details for 28/09/202028/09/2020
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng