Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 09/07/202009/07/2020
2453/VPUB-TCDNC V.v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 78/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
2452/VPUB-TCDNC V.v tổ chức triển khai thực hiện thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
1106/QĐ-UBND V.v ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2020 tỉnh Ninh Thuận.
2437/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
215/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh co COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 28/6 đến ngày 4/7/2020.
2429/UBND-KTTH V/v hoàn tất việc thực hiện xây dựng khắc phục công trình cho khu du lịch Bình Tiên.
1105/QĐ-UBND V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận.
203/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
2424/VPUB-KTTH V.v triển khai Nghị định số 70/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
8
Show details for 08/07/202008/07/2020
16
Show details for 07/07/202007/07/2020
3
Show details for 06/07/202006/07/2020
6
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
18
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng