Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
10
Hide details for 20/12/202220/12/2022
708/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5534/UBND-KTTH V/v Báo cáo các dự án, công trình dự kiến khởi công, khánh thành Xuân Quý Mão 2023
5535/KH-UBND V/v Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
5536/KH-UBND V/v Kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
5538/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 527-TB/TU ngày 30/11/2022 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1864/QĐ-UBND Về việc Điều chỉnh, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được ban hành kèm theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1863/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 15/12/2022
5546/KH-BCĐ V/v Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023
1867/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận.
83/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Show details for 15/12/202215/12/2022
9
Show details for 14/12/202214/12/2022
4
Show details for 13/12/202213/12/2022
3
Show details for 12/12/202212/12/2022
1
Show details for 11/12/202211/12/2022
3
Show details for 09/12/202209/12/2022
2
Show details for 08/12/202208/12/2022
4
Show details for 07/12/202207/12/2022
8
Show details for 06/12/202206/12/2022
10
Show details for 05/12/202205/12/2022
4
Show details for 30/11/202230/11/2022
8
Show details for 28/11/202228/11/2022
2
Show details for 27/11/202227/11/2022
2
Show details for 26/11/202226/11/2022
9
Show details for 25/11/202225/11/2022
4
Show details for 24/11/202224/11/2022
1
Show details for 23/11/202223/11/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng