Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 14/03/202414/03/2024
5
Hide details for 13/03/202413/03/2024
1092/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
274/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
1093/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1105/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1102/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1
Show details for 11/03/202411/03/2024
5
Show details for 07/03/202407/03/2024
1
Show details for 06/03/202406/03/2024
1
Show details for 05/03/202405/03/2024
3
Show details for 04/03/202404/03/2024
4
Show details for 03/03/202403/03/2024
1
Show details for 02/03/202402/03/2024
2
Show details for 01/03/202401/03/2024
3
Show details for 28/02/202428/02/2024
1
Show details for 27/02/202427/02/2024
1
Show details for 26/02/202426/02/2024
1
Show details for 22/02/202422/02/2024
7
Show details for 21/02/202421/02/2024
1
Show details for 20/02/202420/02/2024
3
Show details for 19/02/202419/02/2024
1
Show details for 17/02/202417/02/2024
1
Show details for 15/02/202415/02/2024
1
Show details for 12/02/202412/02/2024
1
Show details for 11/02/202411/02/2024
1
Show details for 07/02/202407/02/2024
5
Show details for 06/02/202406/02/2024
2
Show details for 05/02/202405/02/2024
1
Show details for 03/02/202403/02/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng