Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 22/03/202422/03/2024
3
Show details for 21/03/202421/03/2024
6
Hide details for 20/03/202420/03/2024
1213/KH-UBND V/v Tổ chức chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2024
1212/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1225/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
1222/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1221/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 274-KH/TU ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
1219/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
3
Show details for 19/03/202419/03/2024
5
Show details for 18/03/202418/03/2024
3
Show details for 15/03/202415/03/2024
4
Show details for 14/03/202414/03/2024
5
Show details for 13/03/202413/03/2024
1
Show details for 11/03/202411/03/2024
5
Show details for 07/03/202407/03/2024
1
Show details for 06/03/202406/03/2024
1
Show details for 05/03/202405/03/2024
3
Show details for 04/03/202404/03/2024
4
Show details for 03/03/202403/03/2024
1
Show details for 02/03/202402/03/2024
2
Show details for 01/03/202401/03/2024
3
Show details for 28/02/202428/02/2024
1
Show details for 27/02/202427/02/2024
1
Show details for 26/02/202426/02/2024
1
Show details for 22/02/202422/02/2024
7
Show details for 21/02/202421/02/2024
1
Show details for 20/02/202420/02/2024
3
Show details for 19/02/202419/02/2024
1
Show details for 17/02/202417/02/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng