Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 24/01/202324/01/2023
4
Show details for 23/01/202323/01/2023
1
Show details for 19/01/202319/01/2023
4
Show details for 18/01/202318/01/2023
6
Show details for 17/01/202317/01/2023
1
Show details for 16/01/202316/01/2023
5
Show details for 13/01/202313/01/2023
4
Show details for 12/01/202312/01/2023
1
Show details for 11/01/202311/01/2023
6
Show details for 10/01/202310/01/2023
15
Show details for 09/01/202309/01/2023
1
Show details for 03/01/202303/01/2023
2
Show details for 31/12/202231/12/2022
1
Show details for 30/12/202230/12/2022
6
Show details for 29/12/202229/12/2022
7
Show details for 28/12/202228/12/2022
3
Hide details for 27/12/202227/12/2022
82/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5649/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
5652/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2
Show details for 26/12/202226/12/2022
1
Show details for 25/12/202225/12/2022
1
Show details for 24/12/202224/12/2022
10
Show details for 23/12/202223/12/2022
4
Show details for 22/12/202222/12/2022
4
Show details for 21/12/202221/12/2022
10
Show details for 20/12/202220/12/2022
3
Show details for 19/12/202219/12/2022
4
Show details for 17/12/202217/12/2022
8
Show details for 15/12/202215/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng