Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Show details for 06/02/202306/02/2023
3
Show details for 05/02/202305/02/2023
2
Show details for 03/02/202303/02/2023
2
Show details for 02/02/202302/02/2023
6
Show details for 31/01/202331/01/2023
3
Show details for 30/01/202330/01/2023
2
Show details for 29/01/202329/01/2023
4
Show details for 24/01/202324/01/2023
4
Show details for 23/01/202323/01/2023
1
Show details for 19/01/202319/01/2023
4
Show details for 18/01/202318/01/2023
6
Show details for 17/01/202317/01/2023
1
Show details for 16/01/202316/01/2023
5
Show details for 13/01/202313/01/2023
4
Show details for 12/01/202312/01/2023
1
Show details for 11/01/202311/01/2023
6
Show details for 10/01/202310/01/2023
15
Show details for 09/01/202309/01/2023
1
Show details for 03/01/202303/01/2023
2
Show details for 31/12/202231/12/2022
1
Show details for 30/12/202230/12/2022
6
Hide details for 29/12/202229/12/2022
85/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1921/QĐ-UBND V/v Ban hành Danh mục xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023
1925/QĐ-UBND V/v ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
738/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận
5702/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh
1933/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tỉnh Ninh Thuận.
7
Show details for 28/12/202228/12/2022
3
Show details for 27/12/202227/12/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng