Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 30/08/202330/08/2023
3
Show details for 29/08/202329/08/2023
13
Show details for 28/08/202328/08/2023
1
Show details for 27/08/202327/08/2023
3
Show details for 26/08/202326/08/2023
10
Show details for 25/08/202325/08/2023
4
Show details for 24/08/202324/08/2023
7
Show details for 23/08/202323/08/2023
5
Show details for 22/08/202322/08/2023
9
Show details for 21/08/202321/08/2023
2
Show details for 18/08/202318/08/2023
3
Show details for 17/08/202317/08/2023
3
Show details for 16/08/202316/08/2023
4
Show details for 15/08/202315/08/2023
3
Show details for 14/08/202314/08/2023
5
Show details for 12/08/202312/08/2023
3
Show details for 10/08/202310/08/2023
5
Show details for 09/08/202309/08/2023
4
Show details for 08/08/202308/08/2023
7
Hide details for 07/08/202307/08/2023
3210/UBND-VXNV V/v cho vay đối với hộ gia đình sản suất, kinh doanh và thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
1043/QĐ-UBND V/v đính chính Quyết định số 471/QĐ-BTNMT ngày 08/4/2023 và Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3218/UBND-KTTH V/v khẩn trương rà soát, xử lý các vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay
3228/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 390-KL/TU ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
47/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3235/KH-TCT V/v Tự kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị
3223/KH-UBND V/v Kế hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1
Show details for 05/08/202305/08/2023
3
Show details for 04/08/202304/08/2023
4
Show details for 03/08/202303/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng