Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 11/09/202211/09/2022
2
Show details for 10/09/202210/09/2022
3
Show details for 09/09/202209/09/2022
6
Hide details for 07/09/202207/09/2022
3865/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình“Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2030”
52/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3870/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3890/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
1242/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
491/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh Khoản 2, Điều 8 Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 06/09/202206/09/2022
4
Show details for 05/09/202205/09/2022
3
Show details for 04/09/202204/09/2022
1
Show details for 03/09/202203/09/2022
2
Show details for 02/09/202202/09/2022
4
Show details for 31/08/202231/08/2022
3
Show details for 30/08/202230/08/2022
2
Show details for 27/08/202227/08/2022
7
Show details for 26/08/202226/08/2022
1
Show details for 25/08/202225/08/2022
3
Show details for 24/08/202224/08/2022
3
Show details for 23/08/202223/08/2022
4
Show details for 22/08/202222/08/2022
1
Show details for 21/08/202221/08/2022
3
Show details for 19/08/202219/08/2022
5
Show details for 18/08/202218/08/2022
3
Show details for 17/08/202217/08/2022
3
Show details for 16/08/202216/08/2022
3
Show details for 15/08/202215/08/2022
1
Show details for 10/08/202210/08/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng