Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 27/05/202227/05/2022
2287/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022
24/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (Từ ngày 30/5 đến ngày 02/6/2022)
2289/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
2291/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 23/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2303/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai cho vay theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ
2305/KH-UBND V.v Phát động phong trào thi đua tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
639/QĐ-UBND V.v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2022 tỉnh Ninh Thuận.
8
Show details for 26/05/202226/05/2022
4
Show details for 25/05/202225/05/2022
4
Show details for 24/05/202224/05/2022
3
Show details for 23/05/202223/05/2022
3
Show details for 20/05/202220/05/2022
5
Show details for 19/05/202219/05/2022
7
Show details for 18/05/202218/05/2022
2
Show details for 17/05/202217/05/2022
3
Show details for 16/05/202216/05/2022
1
Show details for 15/05/202215/05/2022
2
Show details for 13/05/202213/05/2022
3
Show details for 12/05/202212/05/2022
13
Show details for 11/05/202211/05/2022
3
Show details for 10/05/202210/05/2022
8
Show details for 09/05/202209/05/2022
9
Show details for 08/05/202208/05/2022
3
Show details for 06/05/202206/05/2022
7
Show details for 05/05/202205/05/2022
5
Show details for 04/05/202204/05/2022
6
Show details for 03/05/202203/05/2022
12
Show details for 29/04/202229/04/2022
6
Show details for 28/04/202228/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng