Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023
7
Show details for 04/03/202304/03/2023
3
Show details for 03/03/202303/03/2023
4
Show details for 02/03/202302/03/2023
7
Show details for 01/03/202301/03/2023
9
Show details for 28/02/202328/02/2023
10
Show details for 27/02/202327/02/2023
7
Show details for 24/02/202324/02/2023
1
Show details for 23/02/202323/02/2023
6
Show details for 22/02/202322/02/2023
2
Show details for 21/02/202321/02/2023
6
Show details for 20/02/202320/02/2023
7
Show details for 17/02/202317/02/2023
4
Show details for 16/02/202316/02/2023
2
Show details for 15/02/202315/02/2023
7
Show details for 14/02/202314/02/2023
5
Show details for 13/02/202313/02/2023
4
Show details for 10/02/202310/02/2023
5
Show details for 09/02/202309/02/2023
3
Show details for 08/02/202308/02/2023
4
Hide details for 07/02/202307/02/2023
3/CT-UBND V/v nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cấp cơ sở, trọng tâm là tại các huyện, thành phố
51/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
136/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp và lĩnh vực quản lý Lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
11/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng