Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Show details for 26/09/202326/09/2023
6
Show details for 25/09/202325/09/2023
3
Show details for 22/09/202322/09/2023
2
Show details for 21/09/202321/09/2023
5
Show details for 20/09/202320/09/2023
3
Show details for 19/09/202319/09/2023
7
Show details for 18/09/202318/09/2023
1
Show details for 17/09/202317/09/2023
2
Show details for 16/09/202316/09/2023
4
Show details for 14/09/202314/09/2023
5
Show details for 13/09/202313/09/2023
6
Show details for 12/09/202312/09/2023
6
Show details for 11/09/202311/09/2023
1
Show details for 07/09/202307/09/2023
6
Show details for 06/09/202306/09/2023
3
Show details for 05/09/202305/09/2023
1
Show details for 03/09/202303/09/2023
6
Show details for 31/08/202331/08/2023
5
Show details for 30/08/202330/08/2023
3
Show details for 29/08/202329/08/2023
13
Show details for 28/08/202328/08/2023
1
Show details for 27/08/202327/08/2023
3
Show details for 26/08/202326/08/2023
10
Show details for 25/08/202325/08/2023
4
Hide details for 24/08/202324/08/2023
13/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh
53/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 4 Quyết định 42/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3538/KH-UBND V/v Tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Chung cư CC1 năm 2023.
3537/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp hoạt động về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2023-2030
7
Show details for 23/08/202323/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng