Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 02/04/202302/04/2023
111/TB-VPUB V/v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023
1223/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
1
Hide details for 01/04/202301/04/2023
1217/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 trên địa bàn tỉnh
1
Hide details for 31/03/202331/03/2023
429/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Huy Cầu (lần hai)
4
Hide details for 30/03/202330/03/2023
21/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1195/KH-UBND V/v Tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
1192/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15
141/QĐ-UBND V/v tổ chức lại Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế
2
Hide details for 29/03/202329/03/2023
1153/KH-UBND V/v Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đào tạo nghề tại chỗ trong doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
1164/KH-UBND V/v Thu thập thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025
8
Hide details for 28/03/202328/03/2023
402/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần hai)
403/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Bé (lần hai)
404/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
1142/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2023 (Đề án 938)
1143/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Đề án 939)
1144/UBND-VXNV V/v phát hành Thẻ du lịch thông minh (Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia)
1145/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023
1146/KH-UBND V/v Phát triển hạ tầng số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
3
Hide details for 27/03/202327/03/2023
1116/KH-UBND V/v Tổ chức tọa đàm tọa đàm kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) trên địa bàn tỉnh
1118/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 3853/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022 - 2026” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1120/UBND-PVHCC V/v triển khai thực hiện công văn số 165/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ.
4
Hide details for 24/03/202324/03/2023
1097/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng