Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 20/06/202220/06/2022
736/QĐ-UBND V/v Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 515/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/5/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
2660/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
732/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
2671/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công văn số 2641-CV/TU ngày 13/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy
3
Hide details for 19/06/202219/06/2022
342/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2653/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận.
2649/CV-BCĐ V/v đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo các văn bản của BHXH Việt Nam
1
Hide details for 18/06/202218/06/2022
28/2022/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 17/06/202217/06/2022
2640/KH-UBND V/v Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 16/06/202216/06/2022
2615/KH-UBND V/v Hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần tại các siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh
66/TB-UBND Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022
2
Hide details for 15/06/202215/06/2022
713/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
339/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 14/06/202214/06/2022
64/TB-UBND V/v kết quả điểm thi Kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022.
702/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/6/2022
2576/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 13/06/202213/06/2022
327/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án Tổ chức lại Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1
Hide details for 12/06/202212/06/2022
2541/KH-UBND V/v Khảo sát, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chương trình hành động 152-CTr/TU ngày 21/9/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
4
Hide details for 09/06/202209/06/2022
30/2022/QĐ-UBND V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2498/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng