Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 21/10/202221/10/2022
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Show details for 13/10/202213/10/2022
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Show details for 07/10/202207/10/2022
2
Show details for 06/10/202206/10/2022
8
Hide details for 03/10/202203/10/2022
1374/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lê Quốc Dũng (lần hai)
1372/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2020
4282/KH-TCT V/v Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ
4287/UBND-TCDNC Về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người tại địa phương.
4288/UBND-KTTH V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
4289/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1378/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Thuận
4281/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
3
Show details for 28/09/202228/09/2022
2
Show details for 27/09/202227/09/2022
2
Show details for 26/09/202226/09/2022
4
Show details for 25/09/202225/09/2022
1
Show details for 23/09/202223/09/2022
4
Show details for 22/09/202222/09/2022
1
Show details for 21/09/202221/09/2022
4
Show details for 20/09/202220/09/2022
6
Show details for 19/09/202219/09/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng