Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 17/02/202317/02/2023
526/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023
532/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023
533/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
534/KH-UBND V/v Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
195/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
8/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)
22/TB-PCTT V/v Thông báo Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 16/02/202316/02/2023
503/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
510/UBND-KTTH V/v khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XI
519/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 103/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ.
521/KH-UBND V/v Triển khai Quyết định số 1657/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 15/02/202315/02/2023
486/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện điều tra xã hội học để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận.
14/2023/QĐ-UBND V/v Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 14/02/202314/02/2023
467/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
468//BĐHCĐS-KTTH V/v tập huấn, cung cấp thông tin nâng cao nhận thức và kỹ năng số
56/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023
475/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Tăng trưởng khách du lịch trong năm 2023
175/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 09/02/2023
481/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
177/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 08/5/2022 và Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
5
Hide details for 13/02/202313/02/2023
449/KH-UBND V/v Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Ninh Thuận năm 2023
450/KH-BCĐ V/v Tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023
168/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Vũ Mạnh Nhân (lần hai)
459/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ
460/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiều dự án 1, dự án 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng