Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 24/10/202224/10/2022
3
Show details for 23/10/202223/10/2022
4
Show details for 21/10/202221/10/2022
2
Show details for 20/10/202220/10/2022
3
Show details for 19/10/202219/10/2022
5
Show details for 18/10/202218/10/2022
6
Show details for 14/10/202214/10/2022
8
Hide details for 13/10/202213/10/2022
4445/QC-UBND-TĐTN V/v phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh THuận giai đoạn 2022-2027.
4449/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
4448/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2022
56/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1426/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”
57/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4456/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4455/KH-UBND V/v Khảo sát bổ sung một số thông tin tính toán chỉ tiêu kinh tế biển năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 12/10/202212/10/2022
3
Show details for 11/10/202211/10/2022
2
Show details for 10/10/202210/10/2022
2
Show details for 09/10/202209/10/2022
7
Show details for 07/10/202207/10/2022
2
Show details for 06/10/202206/10/2022
8
Show details for 03/10/202203/10/2022
3
Show details for 28/09/202228/09/2022
2
Show details for 27/09/202227/09/2022
2
Show details for 26/09/202226/09/2022
4
Show details for 25/09/202225/09/2022
1
Show details for 23/09/202223/09/2022
4
Show details for 22/09/202222/09/2022
1
Show details for 21/09/202221/09/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng