Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 27/04/202327/04/2023
1663/KH-UBND V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023
1661/KH-BTC V/v Tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa các dân tộc tỉnh Ninh Thuận lần thứ II năm 2023
44/TB-UBND Về việc điều chỉnh thành viên Khối thi đua Doanh nghiệp I
572/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
1673/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ
569/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh
1668/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển giá trị cây Nho và sản phẩm từ Nho tỉnh Ninh Thuận
567/QĐ-UBND V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023
1680/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 26/04/202326/04/2023
563/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
4
Hide details for 21/04/202321/04/2023
1561/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
1562/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2023
8/CT-UBND Về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
1565/UBND-KTTH V/v tiếp tục tập trung tăng cường triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu
3
Hide details for 20/04/202320/04/2023
1544/UBND-TCD V/v cấm các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn tập thực binh xử lý tình huống A2 trong diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023
1553/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
528/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/04/202319/04/2023
1524/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023
519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
1534/KH-UBND V/v Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023
7
Hide details for 18/04/202318/04/2023
1501/KH-UBND V/v Triển khai đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1498/UBND-VXNV V/v hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh năm 2023.
506/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
497/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng