Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 24/03/202324/03/2023
1097/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023
1107/UBND-VXNV V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025
131/QĐ-UBND Về việc đính chính Điểm d khoản 1 Điều 2 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 05/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
1086/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2023
3
Hide details for 23/03/202323/03/2023
1076/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1080/KH-UBND V/v Tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 và đón nhận Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”
1083/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh
3
Hide details for 22/03/202322/03/2023
372/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023
1061/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1068/KH-UBND V/v Tổ chức thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 21/03/202321/03/2023
1045/UBND-VXNV V/v triển khai xây dựng Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024.
371/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 16/3/2023
1038/KH-UBND V/v Kế hoạch phối hợp tổ chức quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận với các doanh nghiệp du lịch Ấn Độ.
1044/UBND-VXNV V/v triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh
6
Hide details for 20/03/202320/03/2023
356/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
362/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
363/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
361/QĐ-UBND V/v Công nhận Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
360/QĐ-UBND V/v Công nhận xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
5/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 17/03/202317/03/2023
978/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời gian tới
119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5
Hide details for 16/03/202316/03/2023
941/KH-UBND V/v Triển khai công tác “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng