Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Hide details for 01/04/202201/04/2022
1330/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 22/3/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1332/UBND-KTTH V/v Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới
41/TB-UBND Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ tổ Hùng Vương
1335/KH-UBND V/v Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1336/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 142-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1339/CTR-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
1342/UBND-KTTH Về việc ứng phó với gió mạnh và sóng lớn trên biển.
226/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 31/03/202231/03/2022
3
Show details for 30/03/202230/03/2022
7
Show details for 29/03/202229/03/2022
1
Show details for 28/03/202228/03/2022
1
Show details for 25/03/202225/03/2022
2
Show details for 24/03/202224/03/2022
9
Show details for 23/03/202223/03/2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022
9
Show details for 21/03/202221/03/2022
4
Show details for 20/03/202220/03/2022
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng