Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022
6
Show details for 31/03/202231/03/2022
3
Show details for 30/03/202230/03/2022
7
Show details for 29/03/202229/03/2022
1
Show details for 28/03/202228/03/2022
1
Show details for 25/03/202225/03/2022
2
Show details for 24/03/202224/03/2022
9
Show details for 23/03/202223/03/2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022
9
Show details for 21/03/202221/03/2022
4
Show details for 20/03/202220/03/2022
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Hide details for 11/03/202211/03/2022
997/BĐHCĐS-KTTH V/v thực hiện Thông báo kết luận số 01-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận
11/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
993/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực Thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021 – 2025”
992/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2026.
991/UBND-VXNV V/v thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới
1003/UBND-KTTH V/v thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU ngày 04/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu hồi biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng