Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/03/202230/03/2022
7
Hide details for 29/03/202229/03/2022
13/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
1275/KH-UBND V/v Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025
1276/KH-UBND V/v Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
349/QĐ-UBND Về việc Tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
1288/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Triển khai Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
352/QĐ-UBND Về việc Thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
350/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận
1
Show details for 28/03/202228/03/2022
1
Show details for 25/03/202225/03/2022
2
Show details for 24/03/202224/03/2022
9
Show details for 23/03/202223/03/2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022
9
Show details for 21/03/202221/03/2022
4
Show details for 20/03/202220/03/2022
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng