Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
13
Hide details for 28/08/202328/08/2023
57/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3612/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3611/KH-UBND V/v Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1142/QĐ-UBND V/v Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
3608/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
3605/UBND-VXNV Về định hướng tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, cấp tỉnh và các địa phương
3602/UBND-VXNV V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.
56/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
55/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
3597/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ
54/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
59/2023/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
58/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1
Hide details for 27/08/202327/08/2023
3589/UBND-PVHCC V/v nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 26/08/202326/08/2023
3577/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tại phiên họp thứ năm
3578/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3579/KH-UBND V/v KH Lấy phiếu tín nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (không phải là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
10
Hide details for 25/08/202325/08/2023
3558/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
3559/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023.
3560/UBND-VXNV V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3561/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3564/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
3566/UBND-TCD V/v khẩn trương thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3569/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3571/UBND-TCD V/v xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3573/UBND-KTTH V/v xem xét tham mưu xử lý trách nhiệm tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng