Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Hide details for 04/03/202204/03/2022
863/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 21/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2021-2022
5/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
867/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
868/UBND-KTTH V/v tăng cường quản lý hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước
869/UBND-VXNV V/v tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
872/UBND-VXNV V/v thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022
9
Show details for 24/02/202224/02/2022
13
Show details for 23/02/202223/02/2022
3
Show details for 22/02/202222/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng