Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 03/09/202303/09/2023
3673/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025
6
Hide details for 31/08/202331/08/2023
3650/KH-UBND V/v Kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
3648/KH-UBND V/v Xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ y tế thông minh phổ cập đến cấp cơ sở, đảm bảo điều kiện tham gia vào mạng lưới y tế thông minh toàn quốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023 - 2025
3659/UBND-KTTH V/v giải quyết nhu cầu tạm ứng vốn thực hiện dự án
62/2023/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức chi đối với các giải thi đấu thể thao; chế độ, tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
63/2023/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 70/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
64/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt, hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 30/08/202330/08/2023
3635/KH-BCĐ V/v Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2023
60/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1151/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
3641/KH-UBND V/v Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3642/UBND-KTTH V/v vận hành các hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2023
3
Hide details for 29/08/202329/08/2023
1144/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3626/UBND-KTTH V/v triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2023
3618/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023
13
Hide details for 28/08/202328/08/2023
57/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3612/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3611/KH-UBND V/v Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1142/QĐ-UBND V/v Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
3608/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”
3605/UBND-VXNV Về định hướng tuyên truyền kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương, cấp tỉnh và các địa phương
3602/UBND-VXNV V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.
56/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
55/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại Điều 5 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
3597/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng