Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Hide details for 22/11/202122/11/2021
6346/KH-UBND V/v Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2205/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 19/11/2021
2206/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Ninh Thuận
6358/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ.
6362/UBND-VXNV V/v Triển khai cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
6371/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế
6372/UBND-KTTH V/v thực hiện cài đặt phần mềm PC-COVID và quét mã QR
6374/KH-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021
1
Show details for 16/11/202116/11/2021
2
Show details for 15/11/202115/11/2021
8
Show details for 12/11/202112/11/2021
4
Show details for 11/11/202111/11/2021
2
Show details for 10/11/202110/11/2021
3
Show details for 09/11/202109/11/2021
1
Show details for 08/11/202108/11/2021
5
Show details for 07/11/202107/11/2021
6
Show details for 05/11/202105/11/2021
4
Show details for 04/11/202104/11/2021
8
Show details for 03/11/202103/11/2021
3
Show details for 02/11/202102/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng