Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Hide details for 24/11/202124/11/2021
6408/UBND-VXNV V/v triển khai Thông báo số 359-TB/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
6410/UBND-VXNV V/v thực hiện thống nhất một số nội dung trong xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch COVID-19
83/2021/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
2224/QĐ-UBND V/v Quy trình xác minh thông tin và tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6426/UBND-KTTH Về việc khẩn trương tham mưu giải trình bổ sung một số nội dung dự thảo Chương trình, Nghị quyết thích ứng với biến đổi khí hậu.
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021
1
Show details for 16/11/202116/11/2021
2
Show details for 15/11/202115/11/2021
8
Show details for 12/11/202112/11/2021
4
Show details for 11/11/202111/11/2021
2
Show details for 10/11/202110/11/2021
3
Show details for 09/11/202109/11/2021
1
Show details for 08/11/202108/11/2021
5
Show details for 07/11/202107/11/2021
6
Show details for 05/11/202105/11/2021
4
Show details for 04/11/202104/11/2021
8
Show details for 03/11/202103/11/2021
3
Show details for 02/11/202102/11/2021
2
Show details for 01/11/202101/11/2021
1
Show details for 31/10/202131/10/2021
8
Show details for 30/10/202130/10/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng